زندگینامه امام رضا(ع)

زندگینامه ی امام هشتم از ولادت تا شهادت

بسم الله رحمن الرحیم

+ نوشته شده در  ساعت 10:36  توسط اعضای نوجوان دختر  | 

مقدمه

مقدمه:

امام علی بن موسی الرضا(ع)هشتمین امام شیعیان ازنسل پاک رسول خداوهشتمین جانشین پیامبرمکرم اسلام می باشند.

ایشان درسن 35 سالگی عهده دار مسئولیت امامت ورهبری شیعیان گردیدند وحیات ایشان هم زمان بودباخلافت خلفای عباسی که سختی ها ورنج بسیاری رابرامام رواداشتندوسرانجام مامون عباسی ایشان رادرسن 35 سالگی به شهادت رساند. دراین وبلاگ به طورخلاصه بعضی ازابعادزندگانی ان حضرت را برسی می نماییم.

 

+ نوشته شده در  ساعت 10:35  توسط اعضای نوجوان دختر  | 

نام، لقب وکنیه امام

 نام، لقب وکنیه امام:

نام مبارک ایشان علی وکنیه آن حضرت ابوالحسن ومشهورترین لقب ایشان"رضا" به معنای "خشنودی"می باشد.امام محمد تقی (ع)امام نهم وفرزندانشان سبب نامیده شدن ان حضرت به این لقب را اینگونه نقل می فرمایند:"خداوند اورا رضالقب نهاد زیراخداونددرآسمان ورسول خداوائمه اطهاردرزمین ازاوخشنودبوده اندوایشان رابرای امامت پسندیده اند وهمینطور(به خاطرخلق نیکوی امام )هم دوستان ونزدیکان وهم دشمنان ازایشان راضی وخشنودبودند."

یکی ازالقاب مشهورحضرت "عالم آل محمد"است.این لقب نشانگرظهورعلم ودانش ایشان می باشد.درجلسات مناظره بسیاری که امام بادانشمندان بزرگ این عصرخویش،به ویژه علمای ادیان مختلف انجام دادودرهمه آن هاباسربلندی تمام بیرون آمد.

                                                                                   منبع:کتاب زندگانی امام رضا(ع)

 

+ نوشته شده در  ساعت 10:34  توسط اعضای نوجوان دختر  | 

تولد امام

تولد امام:

حضرت رضا)ع)دریازدهم ذی القعده الحرام سال148هجری درمدینه منوره دیده به جهان گشودند.ازقول مادرایشان نقل شده است که:هنگامی که حامله شدم به هیچ وجه سنگینی حمل رادرخودحس نمی کردم ووقتی به خواب می رفتم،صدای تسبیح وتمجیدوذکر"لااله الاالله"را ازشکم خودمی شنیدم،هنگامی که وضع حمل انجام شد،نوزاددودستش رابه زمین نهادوسرش رابه سوی آسمان بلندکردوزبانش راتکان می داد گویی چیزی می گفت.

                     منبع:زندگانی امام رضا-سایت           

+ نوشته شده در  ساعت 10:31  توسط اعضای نوجوان دختر  | 

پدرومادرامام

پدرومادرامام:

پدربزرگوارایشان امام موسی کاظم(ع) پیشوای هفتم شیعیان بودند که درسال183 ه.ق

به دست هارون عباسی به شهادت رسیدندومادرگرامیشان"نجمه"نام داشت.

 

+ نوشته شده در  ساعت 10:31  توسط اعضای نوجوان دختر  | 

زندگی امام درمدینه

زندگی امام درمدینه

حضرت رضا(ع) تاقبل ازهجرت به مرودرمدینه،زادگاهشان ساکن بودندو درآنجادر جوارمدفن پاک رسول خداواجدادطاهرینشان به هدایت مردم وبه جا آوردن معارف دینی وسیره نبوی می پرداختند. مردم مدینه نیزبسیارامام رادوست می داشتندوبه ایشان همچون پدری مهربان می نگریستند.تاقبل ازاین سفربا اینکه امام بیشترسال های عمرش رادرمدینه گذرانده بود،امادرسراسرکشورهای اسلامی پیروان بسیاری داشت که گوش به فرمان دستورات امام بودند.                                                                                                                                                                                                        امام درگفت وگویی که بامامون درباره ولایت عهدی داشتند،دراین باره اینگونه می فرمایند:"همانا ولایت عهدی هیچ امتیازی رابرمن نیفزود.هنگامی که من درمدینه بودم،فرمان من درشرق وغرب موثربود واگر ازکوچه های شهرمدینه عبورمی کردم،از من کسی عزیزترنبود.مردم پیوسته حاجاتشان رانزدمن می آوردند وکسی نبود که بتوانم نیازاورابرآورده سازم مگراینکه این کار راانجام می دادم ومردم به چشم عزیزوبزرگ خویش می نگریستند."

                                    منبع:کتاب زندگانی امام رضا(ع)

+ نوشته شده در  ساعت 10:26  توسط اعضای نوجوان دختر  | 

+ نوشته شده در  ساعت 10:21  توسط اعضای نوجوان دختر  | 

امامت امام رضا (ع)

امامت امام رضا (ع):

امامت ووصیت حضرت بارها توسط پدربزرگوارواجدادایشان ورسول اکرم اعلام شده بود. به خصوص امام کاظم(ع) بارها درحضور مردم ایشان رابه عنوان وصی وامام بعدازخویش معرفی کرده بودند . یکی ازیاران امام موسی کاظم(ع) می گوید:ماشصت نفربودیم که موسی بن جعفر به جمع ماواردشد ودست فرزندش علی دردست اوبود. فرمود:"آیا می دانید کیستم؟" گفتم :"توآقا وبزرگ ماهستی."  فرمود:"نام ولقب مرابگویید."گفتم:شماموسی بن جعفربن محمدهستید. فرمود:"این که بامن است کیست؟" گفتم:علی  بن موسی جعفر.فرمود:"پس شهادت دهید اودرزندگانی من وکیل من است وبعدازمرگ من وصی من می باشد."

                                                                                              منبع:سایت

+ نوشته شده در  ساعت 10:16  توسط اعضای نوجوان دختر  | 

اوضاع سیاسی

اوضاع سیاسی:

مدت امامت ایشان 20 سال بود که می توان آن رابه سه بخش جداگانه تقسیم کرد:

1)   ده سال اول امامت آن حضرت همزمان بود با حکومت داری هارون.

2)    پنج سال اول امامت آن حضرت که مصادف باخلافت امین بود.

3)   پنج سال آخرامامت آن بزرگوارکه مصادف باخلافت مامون وتسلط اوبرقلمرواسلامی آن روز بود.

مدتی از روزگار زندگانی امام رضا(ع) هم زمان باخلافت هارون الرشید بود. دراین زمان مصیبت دردناک شهادت پدربزرگوارشان ودیگر مصیبت های دردناک برای علویان  اتفاق افتاد . دراین زمان هارون برای قتل حضرت بسیارتلاش کردولی موفق نشد بعدازوفات هارون فرزندش امین به خلافت رسید. این دوره را می توان در زندگی امام در دوران آرامش بنامیم.اما سرانجام مامون عباسی توانست برادرخود راشکست داده واو رابه قتل برساند.پس از مدتی اوتصمیم گرفت تاخلافت را به امام پیشنهاد دهد وخد از خلافت به نفع امام کناره گیری کند،زیرا مامون می خواست شخص امام رازیر نظر داشته باشد وهم چنین ازقیام های متعدد شیعیان جلوگیری کند و او قصد داشت پس از سرکوب آشوب ولیعهدی را از امام پس بگیردودوباره خود برسرتخت پادشاهی بنشیند.او فکرمی کرد با این کار نیزمی تواندطرفداران زیادی رابدست آورد.

                                                                                                منبع: کتاب تاریخ سال دوم راهنمایی

 

+ نوشته شده در  ساعت 10:13  توسط اعضای نوجوان دختر  | 

حدیث سلسله الذهب

حدیث سلسله الذهب:

درطول سفرامام به مرو،هرکجامی ایستادند برکات زیادی شامل حال مردم آن منطقه می شد.ازجمله هنگامی که امام درمسیرحرکت خود واردنیشابورشدند ودرحالی که محملی قرار داشتند ازوسط شهرنیشابورعبورمی کردند.مردم زیادی که خبرورود امام به نیشابور راشنیده بودند،همگی به استقبال حضرت آمدند.دراین هنگام چندتن ازعلما به همراه گروه بی شماری ازطالبان علم واهل حدیث ودرایت به امام گفتند:"ای امام بزرگ وای فرزندامامان بزرگوار،تورابه حق پدران پاک واجداد بزرگوارت سوگند می دهیم که حدیثی ازپدران وجدبزرگوارتان ،پیامبرخدابرای مابیان فرمایی تایادگاری نزدماباشد."امام دستورتوقف مرکب رادادندپس همگان دورهم جمع شدند وبه شنیدن  حدیث پرداختند.حضرت ازقول پیامبر،جبرئیل وحضرت حق فرمودند:کلمه "لااله الاالله"حصارمن است پس هرکس آن رابگویدداخل حصارمن شده وکسی که داخل حصارمن گردد ایمن ازعذاب من خواهد بود.سپس امام فرمودند:"امااین شروطی دارد ومن ،خود،ازجمله آن شروط هستم."

این حدیث بیانگراین است ازشروط اقراربه کلمه لااله الاالله.اقراربه امامت آن حضرت واطاغت وپذیرش گفتارورفتارامام می باشد که ازجانب خداوند تعالی تعیین شده است. درحقیقت امام شرط رهایی ازعذاب الهی راتوحیدوشرط توحیدراقبول ولایت وامامت می دانند.

                                                                منبع:سایت- زندگانی پیشوای هشتم(امام علی بن موسی الرضا)      

+ نوشته شده در  ساعت 10:5  توسط اعضای نوجوان دختر  | 

ولایت عهدی

ولایت عهدی:

هنگامی که حضرت وارد مروشدند،مامون ازایشان استقبال شایسته ای کردودرمجلسی که همه ارکان دولت حضورداشتند صحبت کردوگفت:تصمیم گرفته ام که خودرا از خلافت خلع کنم وآن رابه علی بن موسی الرضا واگذارکنم . امام فرمودند:"هرگز قبول نخواهم کرد." وقتی مامون مایوس شد گفت:پس ولایت عهدی راقبول کن تابعدازمن شماخلیفه باشید. این اصراروانکارامام دوماه بیشترطول نکشیدتاآن جا که مخفیانه ودر مجلس خصوصی مامون حضرت راتهدید به مرگ کرد. امام هم به اجبارپیشنهادمامون راپذیرفت و ولی عهداوشد.

                                                                                              منبع:سایت

+ نوشته شده در  ساعت 10:0  توسط اعضای نوجوان دختر  | 

+ نوشته شده در  ساعت 9:58  توسط اعضای نوجوان دختر  | 

جنبه علمی امام

جنبه علمی امام:

امام وارث علم امامت بوده که ازجدش رسول خدا بمیراث مانده بود،اوچشمه جوشانی بودتشنگان معرفت ودانش را سیراب می کرد وگمشدگان سرزمین جهل ونادانی را راهنمایی می کرد.

                                                                منبع: کتاب زندگانی پیشوای هشتم(امام علی بن موسی الرضا)      

 مامون که شورواشتیاق مردم نسبت به امام واعتبار بی همتای امام رادرمیان ایشان می دید می خواست اعتبارایشان راخدشه دارکندوکارهایی که برای رسیدن به این هدف انجام داد.از جمله آنها تشکیل جلسات مناظره ای بین امام ودانشمندان علوم مختلف ازسراسر دنیا بود،تا آن ها با امام به بحث بپردازند ، شاید بتوانند امام را ازنظرعلمی شکست دهند.درآن مجلس حضرت باهریک ازدانشمندان به زبان خود و با  دلایل علمی کتاب وقرآن جواب سوالات آنان رامی داد وقانعشان می کرد.دراین بین عده ای درهمان لحظه به وی واسلام روی آوردند.

می توان نتیجه گرفت که آن حضرت معدن کلمات پروردگار،صندوق انوارالهی وعلم خداوند متعال است .همین مباحثات حضرت رضا(ع) بافرقه های مختلف درمجلس مامون ،مقام علمی آن حضرت را آشکار می کرد،چنانچه بارها مامون می گفت:"هیچ کس را در روی زمین داناترازحضرت رضا(ع) نمی دانم.

                                                                                   منبع:کتاب چهارده معصوم(ع)

+ نوشته شده در  ساعت 9:49  توسط اعضای نوجوان دختر  | 

اخلاق ومنش امام

اخلاق ومنش امام:

خصوصیات اخلاقی وزهد وتقوای آن حضرت به گونه ای بود که حتی دشمنان خویش رانیزشیفته ومجذوب خودکرده بود. بامردم درنهایت ادب تواضع ومهربانی رفتار می کرد وهیچ گاه خود را از مردم جدانمی نمود.

یکی ازیاران امام می گوید:"هیچ گاه ندیدم که امام رضا(ع) درسخن برکسی جفاورزد ونیزندیدم که سخن کسی را پیش ازتمام شدن قطع کند. هرگز نیازمندی را که         می توانست نیازش را برآورده سازد رد نمی کرد در حضوردیگری پایش را دراز نمی فرمود. هرگز ندیدم به کسی ازخدمتکارانش بدگویی کند. خنده قهقهه نبود بلکه تبسم می فرمود . چون سفره غذا به میان می آمد،همه افراد خانه حتی دربان ومهتر را نیزبرسرسفره خویش می نشاند وآنان همراه با امام غذا می خوردند. شبها کم می خوابیدند وبسیاری ازشبها را به عبادت می گذراندند. بسیار روزه می گرفت وروزه سه روز در ماه راترک نمی کردند. کارخیر وانفاق پنهان بسیار داشتند. بیشتردرشبهای تاریک ،مخفیانه به فقرا کمک می کردند. یکی دیگر ازیاران ایشان می گوید:فرش آن حضرت درتابستان حصیرودر زمستان پلاسی بود . لباس اودر خانه درشت وخشن بود، اما هنگامی که درمجالس عمومی شرکت می کرد خود رامی آراست. شبی امام میهمان داشت، درمیان صحبت چراغ ایرادی پیداکرد، میهمان امام دست پیش آورد تاچراغ را درست کند اما امام نگذاشت وخود این کار را انجام دادوفرمود:ما گروهی هستیم که میهمان خود رابه کار نمی گیریم.

                                                                                منبع:سایت

+ نوشته شده در  ساعت 9:45  توسط اعضای نوجوان دختر  | 

مختصری از کلمات حکمت آمیز امام

مختصری از کلمات حکمت آمیز امام:

امام فرمودند:"دوست هرکس عقل اوست ودشمن هرکس جهل ونادانی وحماقت اوست."

امام فرمودند:"علم ودانش همانند گنجی می ماند که کلیدآن سوال است پس بپرسید. خداوند شما را رحمت کند زیرا دراین امر چهار طایفه دارای اجرا می باشند:1) سوال کننده2) آموزنده 3) شنونده4) پاسخ دهنده."

امام فرمودند:"مهرورزی ودوستی با مردم نصف عقل است."

امام فرمودند:"چیزی نیست که چشمانت آن را بنگرد مگرآن که در آن پند وارزندی باشد."

امام فرمودند:"نظافت وپاکیزگی از اخلاق پیامبران است."

                                                    منبع:سایت -کتاب سیره عملی اهل بیت علیه سلام

+ نوشته شده در  ساعت 9:41  توسط اعضای نوجوان دختر  | 

شهادت امام

 

شهادت امام:

مامون براي مسموم نمودن امام(ع)دقيقترين راه را انتخاب كرد كه هيچگونه اي باقي نگذارد وي در يكي از منازل بين راه خوشه انگوري انتخاب كرد و سوزن هايي را در ته دانه هاي آن قرار داد وپس از چند روز سوزن ها را برداشت و خوشه انگور را كه هيچ گونه تغييري در ظاهر آن ديده نمي شد به حضرت تعارف كرد و اصرار نمود، تا حضرت چند دانه اي از آن خوردند و مسموم گرديدند.

                                        منبع:  کتاب: زندگانی پیشوای هشتم(امام علی بن موسی الرضا)

        

تدفین امام:

به قدرت واراده الهی امام جواد(ع) فرزند ایشان وامام بعدازآن حضرت به دورازچشم دشمنان بدن مطهرایشان راغسل داده وبرآن نمازگذارده وپیکرپاک ایشان بامشایعت بسیاری ازشیعیان ودوستداران آن حضرت درشهرمشهد دفن گردید وقرن هاست که مزار این امام بزرگوار مایه برکت ومباهانت ایرانیان است.

                                                منبع:کتاب زندگانی امام رضا (ع)

 

+ نوشته شده در  ساعت 9:38  توسط اعضای نوجوان دختر  | 

+ نوشته شده در  ساعت 10:48  توسط اعضای نوجوان دختر  | 

همراه كفتران

همراه كفتران

رقص قشنگ نور

امشب چه ديدني ست

آواز شاد باد

امشب شنيد ني ست

عيداست وعطر گل

پيچيده در هوا

بوي خوش گلاب

پر كرده سينه را

گلبوته هاي شمع

روييده هر كجا

ميريزد اشك شوق

يك غنچه بي صدا

گلدسته ها همه

غرق ستاره هاست

هر گوشه حرم

فرياد يا(رضا)ست

وقت زيارت است

پر مي كشد دلم

همراه كفتران

من ميروم حرم

                                                                

                                                                  سروده :مهري ماهوتي

+ نوشته شده در  ساعت 10:45  توسط اعضای نوجوان دختر  | 

+ نوشته شده در  ساعت 10:42  توسط اعضای نوجوان دختر  | 

معرفی کتاب

 

معرفی کتاب:

ميهمان طوس- محمد علي دهقاني -انتشارات :كانون پرورش فكري كودكانان و نوجوانان-چاپ :1382-مناسب برای گروه سنی:ه

قسمتی از متن کتاب:

نام من بشير است.من،چهارده ساله ام و با پدر و مادرم در شهر مرو زندگي مي كنم؛در خانه بزرگي كه پنجره هايش رو به ميدان اصلي شهر باز مي شود.راستش را بخواهيد شهر ما تا همين يكي دو سال پيش آن قدر ها بزرگ ومهم نبود؛ولي از روزي كه مامون،خليفه عباسي به مرو آمد و اين شهر را پايتخت سرزمين اسلامي قرار داد،روز به روز بر وسعت واهميت آن اضافه مي شود...

+ نوشته شده در  ساعت 10:40  توسط اعضای نوجوان دختر  | 

+ نوشته شده در  ساعت 10:37  توسط اعضای نوجوان دختر  | 

معرفی کتاب

معرفی کتاب:

كتاب صبح روز عيد- نوشته حمید رضا شاه آبادي-انتشارات :كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان -چاپ :1389 -مناسب برای گروه سنی د ،ه

قسمتی از متن کتاب:

من معتقد م خداوند بندگانش را در دو گروه خلق كرده:گروهي كه صندل هاي چوبي به پا دارند و گروهي ديگر كه پايشان ميان چكمه هاي چرمي است.اين را وقتي فهميدم كه براي اولين بارپايم را از صندل چوبي بيرون كشيدم ودر چكمه اي فرو بردم كه پوستش از چرم مرغوب بود و ميانش را با پارچه پنبه اي نرم پوشانده بودند.آن موقع احساس كردم پا به دنياي ديگري گذاشته ام دنيايي كه هيچ وقت دلم نمي خواهد از آن بيرون بيايم...

 

+ نوشته شده در  ساعت 10:25  توسط اعضای نوجوان دختر  | 

مسابقه

مسابقه:با خواندن مطالب وبلاگ به سئوالات زیر جواب بدهید و در قسمت نظر سنجی همراه آدرس ایمیل وارد نمائیدو جایزه بگیرید .

۱.امام(ع)درچه سنی به امامت برگزیده شدند وهمزمان با خلافت کدام خلفا بود؟

الف)31- خلفای صفوی   ب)35- خلفای عباسی   ج)28- خلفای اموی

2.یکی از القاب مشهور حضرت............نام داشت ونشانگر...........ایشان می باشد.

3.پدر بزرگوار امام رضا(ع)،امام موسی کاظم(ع) به دست چه کسی به شهادت رسیدند؟

الف)هارون عباسی        ب)مٲمون         ج)امین

4.حضرت تا قبل ازهجرت به مرو در.........،زادگاهشان ساکن بودند.

5.دوره خلافت کدام خلیفه را می توان در زندگی امام دوران آرامش بدانیم؟

الف)مٲمون           ب)سلطان محمود         ج)امین

6.در حدیث سلسلة الذهب،خداشرط رهایی از عذاب الهی را توحید وشرط توحید را.................می داند.

7.در مناظره ی امام ودانشمندان سرتاسر جهان،حضرت چه کرد؟

الف)به زبان هریک از آنها با دلایل علمی وقرآنی جوابشان را می داد وقانعشان می کرد.                                                                                                                                                                     

ب)به زبان خودباآنها حرف می زدوآنها قانع نمی شدند.

ج) به زبان هریک ازآنهاحرف میزد ولی نمی توانست جواب برخی رابدهد.

8.یکی از سخنان امام:دوست هرکس..........اوست ودشمن هرکس.......................اوست.

9.طبق فرمایش امام کلید گنج علم ودانش چیست؟

الف)پاسخ دادن        ب)سٶال کردن         ج)تحقیق کردن

10.امام درروز.............سال...........هجری به شهادت رسید و...............ایشان را تدفین کرد.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت 10:20  توسط اعضای نوجوان دختر  |